Εγκύκλιος: Τι ισχύει για εγκατάσταση πρατηρίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων
Διευκρινίσεις για την απαγόρευση εγκατάστασης νέων πρατηρίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων σε πολυκατοικίες και κοντά σε κτίρια κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκκλησίες, όπως επίσης για τις προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που σχετικά ισχύουν παρέχει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών.
Εγκύκλιος: Τι ισχύει για εγκατάσταση πρατηρίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων Kafsima-1-1-600x395
Η εγκύκλιος
Στην διευκρινιστική  εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού στα πρατήρια υγρών καυσίμων ή στους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένους με αντλίες υγρών καυσίμων», που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Θ. Βούρδας, αναλυτικά σημειώνονται τα ακόλουθα:
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. ΦΒ1 – Α/71740/839/22-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΧΨ2465ΧΘΞ-733) εγκύκλιό μας.
Κατόπιν ερωτημάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας σχετικά με την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), στα υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίμων ή στους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένους με αντλίες υγρών καυσίμων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α’ 46) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως ισχύουν, διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όπως ισχύει:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ ’ 59/ 3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης»
[list=2]
[*]Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Λ’ 46), όπως ισχύει:
[/list]
«Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται ίδρυση πρατηρίων καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων ή η προσθήκη αντλιών καυσίμων σε υφιστάμενους σταθμούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, Θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων»
[list=3]
[*]Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Λ’ 208), όπως ισχύει:
[/list]
«Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2801/ 2000 (Α’ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει»
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται από την εφαρμογή και την εγκατάσταση των ειδικών μέτρων και συσκευών, σύμφωνα με τις υποδείξεις (α’) έως και (στ’) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Λ’ 222), τα υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, στεγάζονται χρήσεις μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του, με την προϋπόθεση ότι τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (α’) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Λ’ 82), όπως ισχύει.
Μέλη της οικογένειας του εκμεταλλευτή θεωρούνται αυτά που αναγράφονται σε πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Λ’ 208), όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«2. Οι αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α ) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων»
Στις παραπάνω απαγορευτικές προϋποθέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η χρήση γραφείου της επιχείρησης του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή του σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από την εφαρμογή και την εγκατάσταση των ειδικών μέτρων και συσκευών, σύμφωνα με τις υποδείξεις (α’) έως και (στ’) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Λ’ 222), τα υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, στεγάζεται αποκλειστικά η χρήση γραφείου της επιχείρησης του πρατηρίου ή του σταθμού, με την προϋπόθεση ότι τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (α’) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει.
Επιπλέον, το κτίριο του πρατηρίου ή του σταθμού πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του π.δ 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ 465 (Α’ 164), όπως ισχύουν.
Γ. Εξαιρούνται από την εφαρμογή και την εγκατάσταση των ειδικών μέτρων και συσκευών, σύμφωνα με τις υποδείξεις (α’) έως και (στ’) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), τα υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, στην περίπτωση που το κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός ή το κτίριο που χωροθετείται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από το πρατήριο ή τον σταθμό, είναι ημιτελές ή υπό ανέγερση, και δεν υφίστανται σ’ αυτό οι χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α’ 46), συμπεριλαμβάνοντας τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, ή και τις χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (α’) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

_________________
Εγκύκλιος: Τι ισχύει για εγκατάσταση πρατηρίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων 3_eaay31