Είμαστε πράγματι τόσο ευαισθητοποιημένοι ως πολίτες για την κλιματική κρίση;